Sorsametsälle tarkkaa silmää

Kaarina Heiskanen – Sinisorsa 10.7.2022 Kuopio

BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat, että sorsametsällä on syytä kohdentaa pyynti ainoastaan elinvoimaisiin lajeihin, jotta vesilintukannat pääsisivät jälleen elpymään. Metsästys kannattaa kohdentaa erityisesti sinisorsaan, sillä se on ainoa pitkällä aikavälillä runsastunut riistasorsalaji. Elinvoimaisiksi luokiteltavia tavia ja telkkää tulee metsästää harkiten, sillä niidenkin kannat ovat viime aikoina taantuneet.

Lintulaji on aina tunnistettava varmuudella ennen ampumista, ja haavakoiden välttämiseksi ampumaetäisyys on hyvä pitää lyhyenä. Noutavaa koiraa suositellaan käytettäväksi metsästäjän apuna.

Järjestöt toivovat, että kaikki saaliiksi saadut linnut ilmoitetaan Oma riista -palveluun.

Vesilintujen metsästys alkaa lauantaina 20.8. klo 12. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys sekä haahkan syysmetsästys on tänä vuonna kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sitä on rajoitettu saaliskiintiöin. Metsähanhea saa metsästää 27.8. asti Lapissa (rajoituksin) ja loka–marraskuussa kaakkoisessa Suomessa. Meri- ja metsähanhen metsästystä on lisäksi rajoitettu saaliskiintiöin.

Lakisääteinen saalisilmoitus on tehtävä meri- ja metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, tukkasotkasta, allista, isokoskelosta sekä nokikanasta.

Riistavesilinnuista punasotka on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi, tundrametsähanhi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi sekä taigametsähanhi, haapana, jouhisorsa ja heinätavi vaarantuneiksi.

Vesilintukantojen elpymistä voidaan edesauttaa erityisesti lintuvesien kunnostuksella sekä pienpetojen poistolla. SOTKA-hankkeessa luodaan vesilinnuille turvallisia levähdysalueita syysmuuttoa varten.