Tutkimus ja suojelu

Havaintoja ja muistiinpanoja keräämällä ja niitä tallentamalla (esim. lintutietopalvelu Tiiraan www.tiira.fi) jokainen lintuharrastaja voi osallistua lintutilanteen seurantaan. Harrastajien retkillä keräämät havainnot ovatkin tärkeä pohja monille alueellisille yhteenvedoille ja katsauksille.

Lintuharrastaja voi oman havainnointinsa lisäksi olla mukana yhteisissä tutkimushankkeissa. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. arvokkaiden lintualueiden ja tiettyjen elinympäristöjen linnustoselvitykset (esim. lintukosteikot, peltolinnusto, kaupunkilinnusto), jonkin lajin tai eri lajien maakunnallisen esiintymisen kartoitukset (esim. lintuatlas) sekä lintukantojen pitkäaikaiset seurannat (esim. talvilintulaskennat). Tutkimusten tavoitteena on tuottaa perustietoa suojelutyön pohjaksi.

Haluatko kokeilla pistelaskentaa, perustaa vaikka oman talvilintureitin tai olisiko sinulla aikaa ottaa haltuusi joku Pohjois-Savon lukuisista vakiolinjoista? Lintulaskijoita tarvitaan aina lisää! Ota yhteys Kuikan seurantayhteyshenkilöön Markku Ukkoseen, markku.ukkonen(at)elisanet.fi

Lintulaskentoja koordinoi valtakunnallisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo ja lisätietoa saat museon sivuilta http://luomus.fi/fi/linnustonseuranta

Lintuatlas

Kuikan alueen tulospalvelu (linkki tälle sivulle)Valtakunnalliset tiedotteet (linkki tälle sivulle) Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Lintuatlashanke perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat …

Lintulaskennat

Lintulaskennat Lintukantojen seuranta on tullut maailmalaajuisestikin entistä tärkeämmäksi mm. lintujen pesimä- ja talvehtimisalueiden elinympäristömuutosten, ilmastonmuutoksen, muuttolintujen tappamisen ja hyönteiskadon vuoksi. Valtaosalla lintuharrastajista on hallussaan sellaista ainutlaatuista tietotaitoa, jota tarvitaan tässä seurannassa. Muut kuin lintuja tuntevat eivät pysty tekemään tätä seurantaa, joten vähäiselläkin osallistumisellasi seurantalaskentoihin tuotat ison hyödyn harrastuksestasi. Lisäksi laskennat ovat yleensä vaivattomia suorittaa. Linja- …

Raasion rengastustoiminta

Yleistä Raasion tekoallas sijaitsee Siilinjärven kunnan koillisosassa, noin 8 km päässä kunnan keskustaajamasta. Raasion kahlaajarengastusasema sijaitsee tämän Yara Suomi Oy:lle kuuluvan altaan (n. 150 ha) länsirannalla, ns. länsilietteellä. Allas toimi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa läheisellä apatiittikaivoksella syntyneen murskaushiekan läjitysaltaana, jolloin altaan länsi- ja itärannalle sekä eteläkulmalle syntyivät hiekkajätteestä kasvittomat kiillehiekkakentät ja niiden lieterantareunukset. Nykyisin allasta …

Rengaslöydöt

Jos löydät kuolleen rengastetun linnun, poimi kuolleen linnun rengas talteen, merkitse ylös löytöpäivämäärä ja-paikka. Jos osaat arvioida kuolinsyyn, esim. auton alle jäänti, kirjoita sekin muistiin. Lähetä tiedot renkaasta ja löydöstä rengastustoimistolle joko verkkolomakkeella tai postitse. Tarkemmat toimintaohjeet löydät täältä. Jos taas satut saamaan käsiisi elävän rengastetun linnun, kirjoita renkaaseen kaiverrettu teksti huolellisesti muistiin, jätä rengas …

Tärkeät lintualueet

FINIBA-alueiden lista ja karkeat karttarajaukset jpg-tiedostoina

Maali- hanke

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI-alueet. MAALI-hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tällä kertaa tavoitteena on löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla. Tämän lisäksi tavoitteena on ohjata maankäyttöä siten, että kohteilla on perustellut ja …

Vuoden lintu

BirdLife Suomi valitsee joka vuosi vuoden linnun, josta kerätään tietoa tehostetusti ja johon ihmisten halutaan kiinnittävän huomiota.Vuonna 2024 tarkkailussa on selkälokki

Loukkaantuneet ja kuolleet linnut

Kuopion luonnontieteellinen museo ottaa vastaan kaikkia kuolleina löydettyjä lintuja niiden harvinaisuudesta riippumatta. Kuolleena löydetyt luonnonsuojelulainsäädännön mukaan rahoitetut eläimet kuuluvat valtiolle, ja niitä voivat vastaanottaa yleensä vain yliopistolliset luonnontieteelliset museot, joihin myös Kuopion luonnontieteellinen museo kuuluu. Rauhoitettu eläin voidaan luovuttaa muihin mahdollisiin tarkoituksiin (esim. erilaisiin näyttelykeskuksiin, oppilaitosten opintokokoelmiin tai yksityiseen käyttöön) vain ympäristöviranomaisen luvalla ja edellyttäen, …