Tutkimus ja suojelu

Havaintoja ja muistiinpanoja keräämällä ja niitä tallentamalla (esim. lintutietopalvelu Tiiraan www.tiira.fi) jokainen lintuharrastaja voi osallistua lintutilanteen seurantaan. Harrastajien retkillä keräämät havainnot ovatkin tärkeä pohja monille alueellisille yhteenvedoille ja katsauksille.

Lintuharrastaja voi oman havainnointinsa lisäksi olla mukana yhteisissä tutkimushankkeissa. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. arvokkaiden lintualueiden ja tiettyjen elinympäristöjen linnustoselvitykset (esim. lintukosteikot, peltolinnusto, kaupunkilinnusto), jonkin lajin tai eri lajien maakunnallisen esiintymisen kartoitukset (esim. lintuatlas) sekä lintukantojen pitkäaikaiset seurannat (esim. talvilintulaskennat). Tutkimusten tavoitteena on tuottaa perustietoa suojelutyön pohjaksi.

Haluatko kokeilla pistelaskentaa, perustaa vaikka oman talvilintureitin tai olisiko sinulla aikaa ottaa haltuusi joku Pohjois-Savon lukuisista vakiolinjoista? Lintulaskijoita tarvitaan aina lisää! Ota yhteys Kuikan seurantayhteyshenkilöön Markku Ukkoseen, markku.ukkonen(at)elisanet.fi

Lintulaskentoja koordinoi valtakunnallisesti Luonnontieteellinen keskusmuseo ja lisätietoa saat museon sivuilta http://luomus.fi/fi/linnustonseuranta

Lintulaskennat

Lintulaskennat Lintukantojen seuranta on tullut maailmalaajuisestikin entistä tärkeämmäksi mm. lintujen pesimä- ja talvehtimisalueiden elinympäristömuutosten, ilmastonmuutoksen, muuttolintujen tappamisen ja hyönteiskadon vuoksi. Valtaosalla lintuharrastajista on hallussaan sellaista ainutlaatuista tietotaitoa, jota tarvitaan tässä seurannassa. Muut kuin lintuja tuntevat eivät pysty tekemään tätä seurantaa, joten vähäiselläkin osallistumisellasi seurantalaskentoihin tuotat ison hyödyn harrastuksestasi. Lisäksi laskennat ovat yleensä vaivattomia suorittaa. Linja- …

Loukkaantuneet ja kuolleet linnut

Kuopion luonnontieteellinen museo ottaa vastaan kaikkia kuolleina löydettyjä lintuja niiden harvinaisuudesta riippumatta. Kuolleena löydetyt luonnonsuojelulainsäädännön mukaan rahoitetut eläimet kuuluvat valtiolle, ja niitä voivat vastaanottaa yleensä vain yliopistolliset luonnontieteelliset museot, joihin myös Kuopion luonnontieteellinen museo kuuluu. Rauhoitettu eläin voidaan luovuttaa muihin mahdollisiin tarkoituksiin (esim. erilaisiin näyttelykeskuksiin, oppilaitosten opintokokoelmiin tai yksityiseen käyttöön) vain ympäristöviranomaisen luvalla ja edellyttäen, …

Minna-merikotkan satelliittiseuranta

Google Maps Kartassa ei näy kaikkia kotkan liikkeitä, vaan illalla päivitetty yöpymispaikka ja suora reitti paikkojen välillä. Isompien paikkamerkkien kohdalla se on ollut pitempään.Paikkaa laajemmat alueet on merkitty karttaan monikulmioina: Niiden sisässä ei ole päivittäisiä paikkamerkkejä. Vapauttamisen jälkeen 29.8.2020 Minna lensi Keski-Suomen yli Lounais-Suomeen (siniset paikkamerkit ja viiva), jonne se saapui 1.9.2020. 1.9.-28.9.2020 se vaelteli …

Projektit

Suomen lintuatlas Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston tässä hankkeessa muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kaksi lintuatlasta (ensimmäinen atlas 1974–79; Hyytiä ym. 1983 ja toinen atlas 1986–89; Väisänen ym. 1998). …

Raasion rengastustoiminta

Yleistä Raasion tekoallas sijaitsee Siilinjärven kunnan koillisosassa, noin 8 km päässä kunnan keskustaajamasta. Raasion kahlaajarengastusasema sijaitsee tämän Yara Suomi Oy:lle kuuluvan altaan (n. 150 ha) länsirannalla, ns. länsilietteellä. Allas toimi 1970- ja 1980-lukujen taitteessa läheisellä apatiittikaivoksella syntyneen murskaushiekan läjitysaltaana, jolloin altaan länsi- ja itärannalle sekä eteläkulmalle syntyivät hiekkajätteestä kasvittomat kiillehiekkakentät ja niiden lieterantareunukset. Nykyisin allasta …

Rengaslöydöt

Jos löydät kuolleen rengastetun linnun, poimi kuolleen linnun rengas talteen, merkitse ylös löytöpäivämäärä ja-paikka. Jos osaat arvioida kuolinsyyn, esim. auton alle jäänti, kirjoita sekin muistiin. Lähetä tiedot renkaasta ja löydöstä rengastustoimistolle joko verkkolomakkeella tai postitse. Tarkemmat toimintaohjeet löydät täältä. Jos taas satut saamaan käsiisi elävän rengastetun linnun, kirjoita renkaaseen kaiverrettu teksti huolellisesti muistiin, jätä rengas …

Tärkeät lintualueet

BirdLife; Suomen tärkeät lintualueet FINIBA-alueiden lista ja karkeat karttarajaukset jpg-tiedostoina 540019: Siilinjärvi, Kuopio: Kasurila-Jälä-Jännevirta 540026: Lapinlahti, Iisalmi: Sulkava-Ylimmäinen-Keskimmäinen 540082: Leppävirta: Juurikkaselkä 540085: Maaninka, Siilinjärvi: Maaningan lintuvedet 540103: Kuopio: Savuniemi-Kipansalo 540129: Vieremä, Vuolijoki: Talaskangas-Joutensuo 540130: Sonkajärvi, Kajaani: Raudanveden suot 540132: Iisalmi: Iisalmen-Kiuruveden lintuvedet 540133: Kuopio, Vehmersalmi, Leppävirta: Kuopion seudun selkävedet

Sääksen pesäkamera

Kameran streemin sijoittaminen tänne auki Tietoja kamerasta Pohjois-Savon sääksikamera on asetettu tutkimustarkoituksiin. Sen ylläpidosta vastaa sääksien ja merikotkan suojeluun ja tutkimukseen panostava yhdistys Pohjanmaan Merikotkat ry. Yhdistys toimii pääasiassa Pohjanmaalla mutta sääksien osalta Pohjois-Savossa.  Linkki sivulle Tutustu yhdistyksen toimintaan: albicilla.info

Vuoden lintu

BirdLife Suomi valitsee joka vuosi vuoden linnun, josta kerätään tietoa tehostetusti ja johon ihmisten halutaan kiinnittävän huomiota.Vuonna 2021 se on pikkutikka

error: Content is protected !!